PARTIOLIPPUKUNTA LIPERIN KOKKOVEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

Liperin Kokkoveikot ry:n säännöt, hyväksytty 2017 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Liperin Kokkoveikot ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi. Lippukunnan kotipaikka on Liperin kunta ja kielenä on suomi. 

Lippukunta on Järvi-Suomen Partiolaiset ry partiopiirin jäsen. 

Lippukunnan taustayhteisöinä ovat Liperin ev.lut. seurakunta ja Lions Club/Kiessit. Taustayhteisöt, jotka eivät ole lippukunnan elimiä, tukevat lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Lippukunta pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisöjensä periaatteita lippukunnan sääntöjen 2 §:n puitteissa. 

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Lippukunnan toiminnan tarkoitus on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Lippukunta järjestää toimintaa 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille partion kasvatustavoitteiden ja tarkoituksensa toteuttamiseksi. Partiotoimintaa ovat kokoukset, koulutukset, kurssit, leirit ja retket. 

Toiminta perustuu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n periaatteisiin ja peruskirjaan, jossa määritellään partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja ikäkausittain toteutettava partio-ohjelma. 

Lippukunta on kaikille avoin, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. 

3 § Jäsenet 

Lippukunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä jokainen liittymisvuonna 7 vuotta täyttävä, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. 

Lippukunnan kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea lippukunnan toimintaa. 

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. 

4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet 

15 vuotta täyttäneillä lippukunnan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus lippukunnan kokouksissa ja oikeus osallistua päätöksentekoon. Kaikilla lippukunnan jäsenillä on kokouksissa puheoikeus. 

Lippukunnan jäsen on velvollinen suorittamaan sekä liittymismaksun että vuotuisen jäsenmaksun, joka sisältää lippukunnan, Järvi-Suomen partiolaiset ry:n sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksun. 

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti lippukunnan hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Lippukunnan hallitus voi erottaa jäsenen lippukunnasta yhdistyslain erottamisperustein ja hallituksen päätöksellä. 

6 § Jäsenmaksut 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää lippukunnan syyskokous. Jäsenmaksuun sisältyvät myös lippukunnan jäsenmaksut Järvi-Suomen Partiolaiset ry:lle ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle. Kokous vahvistaa myös kannatusjäsenten maksettavan kannatusmaksun. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. 

7 § Lippukunnan kokous 

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Lippukunnan syyskokous on pidettävä vuosittain marraskuussa ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä. Lippukunnan hallitus määrää kokouksen ajankohdan ja paikan. 

Lippukunnan kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä lippukunnan jäsenille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta joko sähköpostitse, postitetulla kirjeillä, sähköisellä ilmoitustaulutiedotteella tai lehti-ilmoituksella. 

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty hallitukselle. 

8 § Varsinaiset kokoukset 

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 • valitaan muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys – vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus 
 • vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös 
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 • käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat 

Lippukunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 • valitaan muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma 
 • vahvistetaan talousarvio 
 • valitaan lippukunnanjohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi
 • valitaan lippukunnalle hallitus sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa 
 • vahvistetaan lippukunnan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan kokousedustajat piirin kokouksiin 
 • käsitellään muut kokoukselle tuodut asiat 

9 § Hallitus ja sen tehtävät 

Lippukunnan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu lippukunnanjohtajaksi kutsuttu puheenjohtaja ja 2-5 samassa kokouksessa valittua hallituksen jäsentä ja 0-2 varajäsentä. 

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että erovuorossa on kerrallaan korkeintaan puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varajohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. 

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Etäosallistuminen on mahdollista hallituksen kokouksissa. 

Hallituksen tehtävät 

 1. Johtaa ja kehittää lippukunnan toimintaa 
 2. Vastata lippukunnan taloudesta ja omaisuudesta 
 3. Edustaa lippukuntaa 
 4. Kutsuu lippukunnan kokoukset koolle ja sekä valmistelee että esittelee niissä käsiteltävät asiat 
 5. Hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksesta ja päättää jäsenten erottamisesta 
 6. Pitää jäsenluetteloa 

10 § Lippukunnan taloudellinen toiminta 

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. 

Toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajille viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

11 § Lippukunnan nimen kirjoittaminen 

Lippukunnan nimen kirjoittavaa lippukunnanjohtaja tai varajohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. 

12 § Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

13 § Lippukunnan purkaminen 

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa yhdistyksen varat käytetään partiotoiminnan edistämiseen lippukunnan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.